QUALITAT

Prestar serveis de qualitat per a satisfacció del ciutadà

L’Ajuntament de Torrent va fer el 2009 una aposta decidida per la implantació de la qualitat a la gestió municipal.

El Pla de Qualitat i Modernització Torrent Innova 2013 va determinar l’inici de diverses actuacions per millorar el nivell de prestació dels serveis públics.

Aquest nou pla té com a objecte, mantenint la mateixa línia d’actuació i metodologia del pla de 2013, planificar a mitjà termini diferents actuacions de millora de l’organització i el funcionament de l’Ajuntament, adaptades al context general, tenint en compte els processos d’autoavaluació alineant-se amb les diferents polítiques públiques.

Cartes de serveis

Atenció i informació
al ciutadà

Catàlegs de serveis / Indicadors

Biblioteques

Catàlegs de serveis / Indicadors

Serveis Electrònics

Catàlegs de serveis / Indicadors

Certificació amb el Model d’Excel·lència EVAM +300 de l’Agència Espanyola d’Avaluació.