Sensorització de la Ciutat

Projectes de Ciutat Connectada

La ciutat intel·ligent ja és una realitat

Construïm una ciutat intel·ligent, dotant-la d’una infraestructura de sensors que permetin optimitzar l’ús dels serveis municipals, així com conèixer en temps real el seu estat, de manera que permeti prendre decisions automàticament o manualment.
Tota la nostra xarxa de sensors es troba connectada a la plataforma de codi obert SENTILO, la qual permet compartir la informació entre diferents aplicacions.

Sensors de Soroll

Els sensors de nivell de soroll compleixen la funció de registrar els nivells de soroll d’ambient de la zona on es troben instal·lats.

Aquests dispositius són capaços de mesurar al rang de 35dBA a 110dBA, i amb una precisió de 1dbA.

Tots els sensors disposen d’alimentació a través de corrent altern i de bateries, i són capaços de funcionar tant en mode estadístic com amb interval de mostreig programable de manera remota.

Qualitat de l'aire

Els sensors de qualitat de l’aire mesuren la concentració de gasos considerats nocius a l’aire de la zona on estan instal·lats, cosa que es fa servir per definir mètriques de qualitat de l’aire.

Aquests dispositius són capaços de mesurar la presència a l’atmosfera de monòxid de carboni, diòxid de carboni, diòxid de sofre i diòxid de nitrogen.

És possible detectar la presència de partícules de diàmetre fins a 1µm, 2.5µm i 10µm.

Sensors Gestió de Residus

El sensor de residus IoTsens va equipat amb un sensor d’ultrasons per a la recol·lecció en temps real de dades sobre el nivell d’ompliment (%), temperatura i vibració del contenidor per tal d’optimitzar-ne la gestió estalviant temps, diners i reduint les emissions de CO2, així com detectar possibles accions vandàliques.

Optimitza la gestió de recollida controlant els nivells d’ompliment en temps real i detecta incendis mitjançant el mesurament de la temperatura.

Smart Parking

El propòsit d’aquest sensor és la detecció de vehicles estacionats a les places d’estacionament on està instal·lat per obtenir informació sobre la disponibilitat de les places.

El flux de la informació va des de l’espai físic on es troba instal·lat el sensor fins als servidors on s’emmagatzema la informació per visualitzar-los i analitzar-los.

Beneficis:

Informació dels estacionaments disponibles.
Gestió i control dels temps daparcament.

Gestió del Reg a Parcs

Els sensors dhumitat i temperatura són capaços de mesurar la humitat relativa i temperatura en molts tipus dambients. Els sensors estan situats al final d’un cable amb una carcassa protectora semipermeable que els protegeix i els permet estar enterrats per obtenir dades sobre la humitat del terreny a l’àmbit de la jardineria i l’agricultura.

D’aquesta manera permet una millora en la gestió del reg a través del mesurament de la humitat del sòl, una millor gestió de les condicions de cultiu monitoritzant la temperatura del sòl i controlant la temperatura i la humitat ambiental.

Socis Tecnològics